Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи

Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи Ч.1
1. Модуль «Управління організацією»

Модуль «Управління організацією»
  Модуль призначений для управління організацією та забезпечує формування організаційної структури закладу у формі ієрархічного дерева.
 • Рух медикаментів (створення довільної кількості складів для аптеки, відділень, кабінетів і окремих лікарів; облік товарів за партіями і за найменуваннями; повний цикл руху медикаментів і видаткових матеріалів: заявки від відділень, замовлення постачальникам, приходи, переміщення, списання, інвентаризація; персоніфікований облік лікарських засобів, робота зі сканером штрих-коду й принтером етикеток, формування необхідних документів для бухгалтерського обліку й статистичної звітності).
 • Опис ліжкового фонду в розрізі відділень, палат різних категорій і розташування ліжок (облік ліжок у відділеннях, планування госпіталізації, розміщення пацієнтів із урахуванням їх особливостей, одержання оперативної інформації по зайнятості ліжкового фонду й руху пацієнтів).
 • Забезпечення ведення всіх довідників і класифікаторів, необхідних для роботи, а також параметрів налаштування, необхідних для адаптації МІС до умов роботи в установі замовника. До параметрів налаштування належать, зокрема, налаштування АРМів користувачів МІС.
 • Ведення даних огляду пацієнтів вузькими спеціалістами різного профілю (стоматолог, офтальмолог, кардіолог та ін.) із можливістю обліку використовуваних для лікування видаткових матеріалів.
2. Модуль «Управління персоналом»

Модуль «Управління персоналом»
  Модуль забезпечує:
 • збір, зберігання і обробку даних про співробітників;
 • ведення штатного розпису;
 • керування доступом співробітників до системи і її частин;
 • автоматизацію внутрішніх процесів замовника в контексті співробітників і штатного розпису.
 • Досягнення зазначених завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна із вхідних компонент забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті управління персоналом.
2.1 Компонента «Штатний розпис» (МУП-ШР)

Компонента «Штатний розпис» (МУП-ШР)
Компонента забезпечує виконання таких операцій:
 • облік кадрового складу;
 • складання ієрархічного штатного розпису (посад працівників закладу);
 • збереження для кожної штатної одиниці таких характеристик: посада, підрозділ та інша інформація;
 • ведення історії посадового просування для кожного працівника, включеного в штатний розпис;
 • призначення у системі на посаду згідно штатного розпису із зазначенням кількості займаних посад та зазначенням дати та номеру наказу;
 • призначення одного працівника на декілька посад, переміщення з однієї посади на іншу, а також звільнення працівника з посади, починаючи із вказаної дати;
 • друк штатного розпису на будь-який момент часу – як повністю, так і за окремими підрозділами;
 • Система має можливість реєстрації робочого часу працівниками одним із відомих методів:
 • за біометричними ознаками,
 • за картками доступу (є можливість розробки такої системи обліку робочого часу).
 • Система має можливість складання табелю обліку використання робочого часу за місяць за даними системи контролю робочого часу, його друку та експорту до інших систем обліку. Компонента генерує такі звітні форми із можливістю друку:
  • штатний розпис;
  • штатний розпис по відділеннях.
2.2 Компонента «Реєстрація співробітника»

Компонента «Реєстрація співробітника»
 • Компонента дає можливість реєструвати співробітника в системі з такими реквізитами в окремій екранній формі: ПІБ;
 • пільги (інвалід, ліквідатор тощо);
 • громадянство;
 • стать;
 • дата народження;
 • тип населеного пункту (для статистики);
 • звернення (префікс і суфікс);
 • вчений ступінь;
 • телефони за встановленими шаблонами зберігання;
 • адреса, з можливістю автоматичного пошуку та вибору з каталогу географічних адресних об'єктів в момент введення;
 • дані про страховку;
 • адреса електронної пошти;
 • дані про документи співробітника;
 • інформація про стаж роботи;
 • посада згідно зі штатним розписом (вибір);
 • логін і пароль для входу в систему з можливостями управління паролем і блокування доступу;
 • фотографія.
2.3 Компонента «Пошук співробітника»

Компонента «Пошук співробітника»
Компонента призначена для здійснення пошуку в довіднику співробітників організації. Пошук працівника відбувається за такими реквізитами:
 • за номером медичної карти;
 • за прізвищем;
 • за посадою;
 • у згрупованому за алфавітом порядку (перша буква прізвища) із зазначенням кількості співробітників у групі;
 • по кваліфікації та спеціалізації в ієрархічному порядку.
2.4 Компонента «Права користувачів»

Компонента «Права користувачів»
Компонента забезпечує розмежування доступу різних співробітників до різних об'єктів системи, залежно від функціональних обов'язків і адміністративних прав кожного зі співробітників. Під об'єктами системи в даному випадку розуміються:
 • модулі та компоненти системи;
 • документи;
 • обладнання;
 • процеси та їх результати;
 • довідники;
 • пацієнти.
Керування правами доступу до об'єктів організовано на рівні функціональних груп користувачів, тобто права призначаються не кожному конкретному користувачеві, а групі користувачів, до якої повинен належати співробітник. Компонента підтримує необмежену кількість груп користувачів і можливість участі одного користувача в необмеженій кількості різних груп.
2.5 Компонента «Кадровий облік»

Компонента «Кадровий облік»
  Компонента забезпечує автоматизацію ведення кадрового обліку установи замовника:
 • В карточці співробітника є можливість вказати рівень освіти, ступінь освіти та спеціальність за освітою для співробітників.
 • В карточку співробітника додаються документи про освіту: післядипломна освіта (свідоцтво, диплом, атестат, сертифікат, посвідчення), довідка про встановлення інвалідності, документи про державні нагороди.
 • В карточці співробітника в розділі «Стаж роботи» є можливість вказати вид стажу:
 • § Загальний стаж. § Медичний стаж. § Безперервний стаж по туберкульозу. § Науковий стаж.
 • В карточці співробітника передбачена можливість вказати родинний стан.
 • В карточці співробітника є можливість додати дані про військовий облік співробітників.
 • Передбачена можливість відмічати відпустки співробітників з можливістю додати № наказу та дату відпустки.
 • Передбачена можливість призначення тимчасово зараховувати на посаду, що зайнята співробітником, яка(ий) перебуває у відпустці по догляду за дитиною згідно чинного законодавства України.
 • Автоматичне ведення форм П-2, ведення карточок кандидатів та докторів наук.
 • Автоматичне блокування облікового запису при звільнені співробітника.
3. Модуль «Управління партнерськими відносинами»

Модуль «Управління партнерськими відносинами »
Модуль забезпечує автоматизацію роботи з усіма типами контрагентів. Зберігання даних про партнерів організовано у вигляді ієрархічного довідника. У довіднику збирається така інформація по контрагентам:
 • назва: повна і коротка;
 • тип на вибір;
 • належність до групи (замовник повинен мати можливість створювати свою групу, що легко налаштовується);
 • реквізити організації: коди, номери свідоцтв, поштова та юридична адреса, контактна інформація, банківські реквізити;
 • перелік чинних угод і договорів на рівні реквізитів документів;
 • перелік контактних осіб із зазначенням ініціалів, посади та номеру телефону;
 • реквізити партнера-кореспондента;
  • додаткові реквізити.
  Модуль забезпечує друк документів від імені і з реквізитами партнера. Для цього довідник повинен зберігати такі дані:
 • контактна інформація в друкованій формі;
  • логотип і банер партнера;
 • інформація заголовку документа від імені партнера. Модуль підтримує опції виводу на друк по зазначених вище полях. Модуль надає можливість блокування партнерів в МІС. Відображення списку партнерів організовано в ієрархічно-структурованому вигляді з групуванням за основними типами партнерів, із фільтрацією по заблокованих партнерах, із відображенням основної інформації про партнера безпосередньо в екранній формі довідника партнерів.
4. Модуль «Реєстратура»

Модуль «Реєстратура»
Основним завданням модулю є оптимізація роботи диспетчерського посту (реєстратури): проведення організації реєстрації пацієнта, пошук картки (ЕМК) пацієнта в базі даних, запис пацієнта на прийом. Можливе виконання додаткових функцій по інформаційному забезпеченню клієнтів в частині, що стосується вартості медичного обслуговування, переліку послуг та їх опису.
Досягнення зазначених завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна із компонент, що входять в модуль, забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті керування процесами реєстратури.4.1 Компонента «Реєстрація пацієнта»Компонента дає можливість реєструвати пацієнта в двох формах: скороченій та повній. В скороченій формі реєструються ініціали, пільги (інвалід, ліквідатор тощо), громадянство, стать, дата народження, тип населеного пункту (для статистики), телефони, адреса, дані про страховку, адреса електронної пошти.
Повна форма реєстрації містить такі ж дані, але з поділом по тематичних закладках. Адреса вводиться за допомогою автоматичного пошуку у вбудованому довіднику компонентів адреси, телефони вводяться по заздалегідь налаштованими шаблонами. У повній формі додаються дані про документи пацієнта, місце роботи, уточняються дані по страховці, формується група пацієнта.
4.2 Компонента «Пошук пацієнта»

Компонента «Пошук пацієнта»
(МР-ПП)Компонента забезпечує пошук пацієнтів в базі даних пацієнтів за такими реквізитами:
 • прізвище;
 • телефон;
 • адреса;
 • номер документа пацієнта;
 • номер страхового поліса;
 • дата народження або діапазон дат;
 • у групах пацієнтів;
 • із використанням алфавітного каталогу;
 • за місцем реєстрації пацієнта.
Система має можливість зчитування штрих-коду документів пацієнта для швидкого пошуку.
4.3 Компонента «Реєстратура»
Якщо Ви не знайшли потрібний Вам модуль, будь-ласка зверніть увагу на другу частину "Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи"