Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи

1. Модуль «Управління організацією»
2. Модуль «Управління персоналом » Модуль забезпечує:
· збір, зберігання і обробку даних про співробітників;
· ведення штатного розпису;
· керування доступом співробітників до системи і її частин;
· автоматизацію внутрішніх процесів замовника в контексті співробітників і штатного розпису.
Досягнення зазначених завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна із вхідних компонент забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті управління персоналом.
2.1 Компонента «Штатний розпис» (МУП-ШР) Компонента забезпечує виконання таких операцій:
 • облік кадрового складу;
· складання ієрархічного штатного розпису (посад працівників закладу);
· збереження для кожної штатної одиниці таких характеристик: посада, підрозділ та інша інформація;
· ведення історії посадового просування для кожного працівника, включеного в штатний розпис;
· призначення у системі на посаду згідно штатного розпису із зазначенням кількості займаних посад та зазначенням дати та номеру наказу;
· призначення одного працівника на декілька посад, переміщення з однієї посади на іншу, а також звільнення працівника з посади, починаючи із вказаної дати;
· друк штатного розпису на будь-який момент часу – як повністю, так і за окремими підрозділами;
Система має можливість реєстрації робочого часу працівниками одним із відомих методів:
 • за біометричними ознаками,
· за картками доступу (є можливість розробки такої системи обліку робочого часу).
Система має можливість складання табелю обліку використання робочого часу за місяць за даними системи контролю робочого часу, його друку та експорту до інших систем обліку. Компонента генерує такі звітні форми із можливістю друку:
 • штатний розпис;
 • штатний розпис по відділеннях.

2.2 Компонента «Реєстрація співробітника» Компонента дає можливість реєструвати співробітника в системі з такими реквізитами в окремій екранній формі:
 • ПІБ;
· пільги (інвалід, ліквідатор тощо);
 • громадянство;
 • стать;
 • дата народження;
· тип населеного пункту (для статистики);
· звернення (префікс і суфікс);
 • вчений ступінь;
· телефони за встановленими шаблонами зберігання;
· адреса, з можливістю автоматичного пошуку та вибору з каталогу географічних адресних об'єктів в момент введення;
 • дані про страховку;
 • адреса електронної пошти;
· дані про документи співробітника;
 • інформація про стаж роботи;
· посада згідно зі штатним розписом (вибір);
· логін і пароль для входу в систему з можливостями управління паролем і блокування доступу;
 • фотографія.
2.3 Компонента «Пошук співробітника» Компонента призначена для здійснення пошуку в довіднику співробітників організації. Пошук працівника відбувається за такими реквізитами:
 • за номером медичної карти;
 • за прізвищем;
 • за посадою;
· у згрупованому за алфавітом порядку (перша буква прізвища) із зазначенням кількості співробітників у групі;
· по кваліфікації та спеціалізації в ієрархічному порядку.
2.4 Компонента «Права користувачів» Компонента забезпечує розмежування доступу різних співробітників до різних об'єктів системи, залежно від функціональних обов'язків і адміністративних прав кожного зі співробітників. Під об'єктами системи в даному випадку розуміються:
 • модулі та компоненти системи;
 • документи;
 • обладнання;
 • процеси та їх результати;
 • довідники;
 • пацієнти.
Керування правами доступу до об'єктів організовано на рівні функціональних груп користувачів, тобто права призначаються не кожному конкретному користувачеві, а групі користувачів, до якої повинен належати співробітник.
Компонента підтримує необмежену кількість груп користувачів і можливість участі одного користувача в необмеженій кількості різних груп.
2.5 Компонента «Кадровий облік» Компонента забезпечує автоматизацію ведення кадрового обліку установи замовника:
o В карточці співробітника є можливість вказати рівень освіти, ступінь освіти та спеціальність за освітою для співробітників.
o В карточку співробітника додаються документи про освіту: післядипломна освіта (свідоцтво, диплом, атестат, сертифікат, посвідчення), довідка про встановлення інвалідності, документи про державні нагороди.
o В карточці співробітника в розділі «Стаж роботи» є можливість вказати вид стажу:
§ Загальний стаж.
§ Медичний стаж.
§ Безперервний стаж по туберкульозу.
§ Науковий стаж.
o В карточці співробітника передбачена можливість вказати родинний стан.
o В карточці співробітника є можливість додати дані про військовий облік співробітників.
o Передбачена можливість відмічати відпустки співробітників з можливістю додати № наказу та дату відпустки.
o Передбачена можливість призначення тимчасово зараховувати на посаду, що зайнята співробітником, яка(ий) перебуває у відпустці по догляду за дитиною згідно чинного законодавства України.
o Автоматичне ведення форм П-2, ведення карточок кандидатів та докторів наук.
o Автоматичне блокування облікового запису при звільнені співробітника.
3. Модуль «Управління партнерськими відносинами » Модуль забезпечує автоматизацію роботи з усіма типами контрагентів. Зберігання даних про партнерів організовано у вигляді ієрархічного довідника. У довіднику збирається така інформація по контрагентам:
 • назва: повна і коротка;
 • тип на вибір;
· належність до групи (замовник повинен мати можливість створювати свою групу, що легко налаштовується);
· реквізити організації: коди, номери свідоцтв, поштова та юридична адреса, контактна інформація, банківські реквізити;
· перелік чинних угод і договорів на рівні реквізитів документів;
· перелік контактних осіб із зазначенням ініціалів, посади та номеру телефону;
· реквізити партнера-кореспондента;
 • додаткові реквізити.
Модуль забезпечує друк документів від імені і з реквізитами партнера. Для цього довідник повинен зберігати такі дані:
· контактна інформація в друкованій формі;
 • логотип і банер партнера;
· інформація заголовку документа від імені партнера.
Модуль підтримує опції виводу на друк по зазначених вище полях. Модуль надає можливість блокування партнерів в МІС. Відображення списку партнерів організовано в ієрархічно-структурованому вигляді з групуванням за основними типами партнерів, із фільтрацією по заблокованих партнерах, із відображенням основної інформації про партнера безпосередньо в екранній формі довідника партнерів.
4. Модуль «Реєстратура» Основним завданням модулю є оптимізація роботи диспетчерського посту (реєстратури): проведення організації реєстрації пацієнта, пошук картки (ЕМК) пацієнта в базі даних, запис пацієнта на прийом. Можливе виконання додаткових функцій по інформаційному забезпеченню клієнтів в частині, що стосується вартості медичного обслуговування, переліку послуг та їх опису.
Досягнення зазначених завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна із компонент, що входять в модуль, забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті керування процесами реєстратури.
4.1 Компонента «Реєстрація пацієнта» Компонента дає можливість реєструвати пацієнта в двох формах: скороченій та повній.
В скороченій формі реєструються ініціали, пільги (інвалід, ліквідатор тощо), громадянство, стать, дата народження, тип населеного пункту (для статистики), телефони, адреса, дані про страховку, адреса електронної пошти.
Повна форма реєстрації містить такі ж дані, але з поділом по тематичних закладках. Адреса вводиться за допомогою автоматичного пошуку у вбудованому довіднику компонентів адреси, телефони вводяться по заздалегідь налаштованими шаблонами. У повній формі додаються дані про документи пацієнта, місце роботи, уточняються дані по страховці, формується група пацієнта.
4.2 Компонента «Пошук пацієнта» (МР-ПП) Компонента забезпечує пошук пацієнтів в базі даних пацієнтів за такими реквізитами:
 • прізвище;
 • телефон;
 • адреса;
 • номер документа пацієнта;
 • номер страхового поліса;
 • дата народження або діапазон дат;
 • у групах пацієнтів;
 • із використанням алфавітного каталогу;
 • за місцем реєстрації пацієнта.
Система має можливість зчитування штрих-коду документів пацієнта для швидкого пошуку.
4.3 Компонента «Реєстратура» (МР-Р) Компонента забезпечує збереження й обробку даних про параметри реєстрації пацієнтів, а також автоматизацію всіх основних процесів, що відбуваються в реєстратурі ЛПЗ замовника:
· можливість запису за вибором в будь-яке відділення, будь-якого медичного закладу, що входять в об'єднання;
· автоматичне формування амбулаторної карти (форма № 025 /о) при реєстрації пацієнта в реєстратурі;
· наявність всіх функцій робочого місця співробітника реєстратури для організації амбулаторного прийому, як у реєстратурі поліклініки;
· робоче місце в реєстратурі повинно мати вигляд журналу прийому пацієнтів за спеціалізаціями лікарів та різними видами прийомів;
· робоче місце повинно мати кольорову ідентифікацію журналу прийому та кольорову ідентифікацію типу прийому до лікаря;
· робочі місця реєстратури мають всі функції робочого місця співробітника реєстратури для організації амбулаторного прийому, як у реєстратурі поліклініки;
· у формі журналу повинна міститись інформація про розклад роботи лікаря, його присутність на робочому місці та кабінет, в якому він проводить прийом;
· після запису на прийом повинен друкуватися талон на прийом до лікаря (форма №025-4/о);
· система має можливість запису на прийом до лікаря, процедури, на інструментальне дослідження за такими критеріями: причина звернення, спеціалізація лікаря, ким направлений, тип прийому та час прийому;
· система має можливість зчитування спеціального штрих-коду пацієнта для швидкого пошуку;
· є можливість відмітки часу приходу пацієнта. Одночасно лікар на своєму робочому місці може бачити момент приходу пацієнта;
· є можливість зміни шкали часу запису на прийом від 5 хвилин до 60 хвилин під час запису на прийом;
· система дає можливість додавання виключних подій за лікарями, які виникають в процесі роботи поліклініки (відпустка, терміновий виклик в стаціонар тощо);
· система дає можливість контролювати завантаження обладнання та лікарів деяких спеціалізацій (наприклад, можливість попередження працівника реєстратури про те, що лікар-рентгенолог у цьому місяці вичерпав безпечний рівень навантаження);
· система дає повну інформацію про місцезнаходження кожного пацієнта, лікаря, кабінету обладнання і їх робочий розклад;
· у разі відміни прийому система запитує про причину відміни та фіксує в журналі;
· система дає можливість вказувати реальний час початку та закінчення прийому пацієнта;
· Система має можливість ведення списку очікувань пацієнтів у випадку використання черги пацієнтів;
· модуль реєстратури забезпечує друк форми «Дозвіл на обробку персональних даних»;
 • компонента генерує такі звітні форми:
o історія змін записів по ресурсу;
o розклад прийому ресурсу;
o розклад пацієнта;
o розклад подій за період часу;
o реєстраційна картка пацієнта;
 • друк талона на прийом;
 • друк дозволу на обробку персональних даних;
 • список прострочених очікувань;
 • загальний список очікувань;
 • список очікувань за типом журналу;
 • список очікувань по ресурсу;
 • список очікувань за день;
 • список очікувань за день за типом журналу;
 • список очікувань за день по ресурсу;
 • загальна статистика реєстратури;
 • статистика зареєстрованих типів подій;
 • статистика причин скасування подій;
 • статистика по часу початку і завершення прийомів;
 • журнал конфліктних подій;
 • історія зміни запису на прийом.
4.4 Компонента «Розклад» Компонента створює, зберігає і керує даними про графіки прийому та розкладу, а також автоматизує процеси, пов'язані з розкладами лікарів у ЛПЗ:
· складання графіку роботи лікарів по обслуговуванню пацієнтів;
 • складання графіків досліджень та процедур;
· автоматичне (на основі графіків) складання розкладу прийому пацієнтів кожним лікарем, а також розкладу проведення досліджень на кожний робочий день;
 • планування робочого часу співробітників на будь-який період;
· графік роботи співробітників повинен містити проміжки робочого часу, які визначені шаблоном робочого часу;
 • можливість ведення календарів робочого часу;
· кількість графіків роботи та шаблонів облікового часу не повинна обмежуватись;
· можливість контролю відкритих змін та контролю порушень використання робочого часу.
 • Компонента генерує такі друковані звітні форми:
 • графік робіт по ресурсу на місяць;
 • графік робіт по ресурсу;
 • графік за складовими ресурсу;
 • графік роботи змінних ресурсів;
 • графік згідно ресурсу;
 • графік роботи співробітника.
Елементи керування компоненти в інтерфейсі продубльовано в інтерфейсі керування модулем "Управління персоналом".
4.5 Компонента «Події реєстратури» Компонента забезпечує створення і керування різними подіями, які відбуваються в ЛПЗ. Під подіями розуміються різні види прийомів лікарів, інструментальні дослідження, лабораторні дослідження, медичні маніпуляції, види лікування, різні види медичного забезпечення, вакцинація тощо. Створені події повинні стати об'єктом керування процесів реєстратури ЛПЗ.
Компонента дає можливість групувати події і представляти їх користувачеві у вигляді однорівневої ієрархії. Користувач системи самостійно називає групи подій.
Кожна подія характеризується такими реквізитами:
· кодом події згідно системи умовних позначень в ЛПЗ;
 • назвою;
 • статусом активності події;
 • приміткою для друку;
· тривалістю події, що регулюється;
· обмеженнями на стать і вік пацієнта;
· типом сумісності з іншими подіями: виняткова, повна сумісність, сумісність із тотожними подіями;
· типом DICOM-дослідження, якщо використовується відповідне діагностичне обладнання.
При інтеграції в систему модуля «Медичні послуги» в екранної формі «Керування подіями» є можливість прив'язки медичних послуг і параметрів собівартості цих послуг до певної події.
4.6 Компонента «Ресурси установи» Компонента забезпечує налаштування та використання ресурсів ЛПЗ. Під ресурсом розуміється комплексні набори об'єктів установи: персоналу (лікарі), кабінетів або палат, медичного обладнання. Система повинна забезпечувати різну конфігурацію ресурсів залежно від об'єктів, що входять до ресурсу.
Компонента повинна забезпечити керування двома типами об'єктів у відношенні належності до ресурсу: фіксований та змінний.
Ресурс характеризується назвою (повною і для перегляду), статусом активності, можливістю групового використання, умовами використання, приналежністю до конкретного відділення, позначенням кольору в інтерфейсі системи, різними налаштуваннями відображення і керування.
Компонента забезпечує однорівневе груповання ресурсів. Назва груп визначається користувачем. Групи ресурсів повинні мати шаблони робочого часу, що налаштовуються для групи ресурсів.
4.7 Компонента «Журнали реєстратури» (МР-ЖР) Компонента дає можливість формування будь-яких журналів запису на прийом за необхідністю, наприклад для проведення диспансерного огляду.
Система надає журнали у вигляді однорівневої ієрархії.
4.8 Компонента «Координатор» Компонента забезпечує моніторинг всіх пацієнтів в режимі реального часу для кожного відділення в кожному ЛПЗ об'єднання.
Компонента відстежує статуси візиту пацієнта і дозволяє вносити зміни в ручному режимі, надавати можливість фіксації попереджень пацієнта або лікаря про заплановану подію.
В інтерфейсі координатора є можливість друку талонів на прийом.
Компонента генерує такі друковані форми:
 • талон на прийом;
 • реєстраційна карта.
4.9 Компонента «Монітор конфліктів» Компонента контролює усі конфліктні ситуації при записі на прийом, включаючи зайнятість приміщень, обладнання, лікарів та пацієнта.
Компонента дає можливість переглядати журнал конфліктних подій і попереджувати лікарів і працівників реєстратури про виникнення конфліктів в розкладі.
4.10 Компонента «Пошук ресурсів» Компонента забезпечує можливість вказівки додаткових складових використання приміщень та обладнання на випадок, якщо для прийому потрібні ресурси (лікар, кабінет, обладнання), зайняті іншим пацієнтом.
4.11 Компонента «Монітор зайнятості ресурсів» Компонента дає можливість моніторингу зайнятості ресурсів установи – лікарів, кабінетів, обладнання – в реальному часі з відображенням події, яка відбувається, часу початку і закінчення, тривалістю фактичної зайнятості ресурсу. Компонента підтримує позначення кольором статусу ресурсу, можливість фільтрації за типом ресурсу, вибір лікувального закладу в об'єднанні. Оновлення статусу ресурсів повинно відбуватися щохвилини.
5. Модуль «Поліклініка» Модуль призначений для організації структурованого зберігання в електронному вигляді особистих даних пацієнтів, їх амбулаторної карти, що забезпечує користувачам швидкий та зручний доступ до необхідної інформації. Модуль забезпечує оперативний обмін інформаційними матеріалами між такими підрозділами, як реєстратура (диспетчерський пост), консультативно-діагностичне відділення, відділ статистики. Також передбачається інформаційний обмін з іншими модулями, якщо вони інтегровані в систему. Основними функціями модуля є автоматизація робочого місця лікаря та медичної сестри поліклініки та підготовка до формування звітності:
 • формування талону на прийом до лікаря (форма №025-4/о);
· формування всіх видів довільних документів амбулаторної картки із забезпеченням статистичної обробки та отриманням звітів по всіх введених даних;
· згідно даних, зареєстрованих в ЕМК пацієнтів, проводиться формування зведеної відомості обліку захворювань в даному лікувальному закладі серед дитячого населення (форма №071/о), зведеної відомості обліку захворювань в даному лікувальному закладі серед дорослого населення (форма №071-1/о), звітних відомостей обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі (форма №071-2/о) та формування іншої медичної облікової документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях).
Модуль «Поліклініка» забезпечує інформаційну підтримку лікаря в процесі ведення пацієнтів. Для цього робоче місце лікаря включає такі компоненти:
 • мої пацієнти;
 • реєстрація пацієнта;
 • пошук пацієнта;
 • електронна медична картка;
 • пошук документів;
 • довідник виразів та шаблонів;
 • класифікатор діагнозів;
 • налаштування АРМ;
 • об'єднання ЕМК;
 • графік роботи;
 • щоденний розклад.
Досягнення зазначених завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна із вхідних в модуль компонент забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті керування процесами поліклініки.
5.1 Компонента «Лікар - Мої пацієнти» Компонента надає лікарю можливість переглядати і редагувати список відібраних пацієнтів, додавати їх у власні групи. Лікар самостійно визначає і називає групи пацієнтів для своєї зручності. Модуль забезпечує перехід зі списку пацієнтів в ЕМК обраного пацієнта.
5.2 Компонента «Лікар - Реєстрація пацієнта» Компонента надає лікарю можливість реєструвати пацієнта в двох формах: скороченій та повній.
В скороченій формі реєструються ПІБ, категорію пільг (інвалід, ліквідатор тощо), громадянство, стать, дата народження, тип населеного пункту (для статистики), телефони, адреса, дані про страховку, адреса електронної пошти. Обов'язковим є тільки поле прізвища.
Повна форма реєстрації містить такі ж дані, але з розділенням по тематичних закладках. Адреса вводиться автоматично із використанням вбудованого довідника компонентів адреси, телефони вводяться по заздалегідь налаштованим шаблонами. У повній формі додаються дані про документи пацієнта, місця роботи, уточнюються дані по страховці, надається можливість додати пацієнта до групи.
5.3 Компонента «Лікар - Пошук пацієнта» Компонента призначена для здійснення пошуку пацієнта по заданих параметрах: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, № ЕМК.
5.4 Компонента «Лікар - Електронна медична карта» Компонента призначена для роботи з електронною медичною картою будь-якого типу на робочому місці лікаря. Компонента повинна забезпечувати автоматизацію таких процесів:
· ведення всіх документів електронної медичної картки та відображення всіх її складових у карті пацієнта, в тому числі – по диспансерному нагляду пацієнтів:
· формування всіх видів довільних документів ЕМК (повний набір документів, включаючи протоколи з довільним набором облікових даних) із забезпеченням статистичної обробки та отримання звітів;
· запис до ЕМК результатів прийому, функціональних досліджень, лабораторних аналізів та всіх інших описів медичних процесів або їх результатів, у зв'язку з конкретним пацієнтом, у вигляді стандартних медичних документів, що використовує ЛПЗ;
· додавання нової та ведення існуючої картки пацієнта, яка включає всі історії хвороби, інформацію з амбулаторної картки та інформацію про надані послуги в сторонніх медичних закладах. Зберігання результатів діагностичних та лікувальних маніпуляцій.
ЕМК може містити таку інформацію:
· всі дані форм «Медична карта амбулаторного хворого» (форма №025/о) та «Медична картка стаціонарного хворого» (форма №003/о), записи медичного персоналу прийомного відділення;
 • історія життя;
· історія хвороби із зазначенням попереднього лікування;
 • скарги на момент огляду;
 • дані огляду;
· попередній та заключний діагнози;
 • направлення на дослідження;
 • необхідні консультації;
 • призначення;
· дані досліджень та висновки фахівців;
· дані за проведеними операціями;
 • щоденникові записи;
 • етапні епікризи;
· відмітки про виконання (або невиконання) призначень;
 • виписний епікриз;
· перегляд та редагування зображень DICOM3 безпосередньо при редагуванні/перегляді документу.
Компонента повинна генерувати такі звітні друковані форми:
 • список скасованих подій;
 • розклад пацієнта.
5.5 Компонента «Лікар - Пошук документів» Компонента забезпечує пошук документів за заданими параметрами в ЕМК. Параметри пошуку: Підрозділ, Тип документу, Дата створення, Лікар, № документа, Дата документа, Прізвище, Ім'я, По батькові, № ЕМК.
5.6 Компонента «Лікар - Довідник виразів і шаблонів» Компонента надає кілька додаткових сервісів для лікаря при роботі з документами ЕМК.
До складу компоненти входить довідник із можливістю доповнення медичних фраз і виразів, що часто використовуються. Лікар самостійно заповнює довідник залежно від своєї специфіки.
Компонента забезпечує роботу з налаштованими шаблонами стандартних документів, які мають прискорити і автоматизувати роботу лікаря.
Компонента забезпечує зберігання історії змін кожного поля, кожного документа та після кожного збереження документа.
Компонента забезпечує дайджест документів, що входять до складу ЕМК, у вигляді вибірки основної інформації з усіх документів із збереженням хронології подій.
Компонента забезпечує зберігання персональних приміток лікаря до документа ЕМК.
5.7 Компонента «Лікар - Класифікатор діагнозів» Компонента забезпечує занесення інформації до ЕМК із використанням довідника «Діагнози за кодами МКХ-10».
5.8 Компонента «Медсестра - Лист лікарських призначень» Компонента дає можливість медсестрі працювати з призначеннями лікаря будь-якого типу: медикаментозного, лабораторних досліджень, процедур тощо.
Компонента дає можливість роботи як з окремим пацієнтом – пошук, вибір, редагування картки пацієнта, робота з листом призначень, – так і з усіма пацієнтами відділення.
Лист призначень представлений у вигляді часової шкали зі змінною ціною ділення, на якій вказані всі необхідні процедури з урахуванням часу проведення, періодичності.
Компонента для роботи з листом призначень забезпечує часової контроль і фіксацію часу проведення процедур, забезпечує систему попереджень для персоналу про майбутні або прострочені процедури.
Компонента забезпечує групування процедур в листі призначень відповідно до типу процедур ієрархічним методом.
5.9 Компонента «Лікар - Налаштування робочого місця» Компонента надає лікарю можливість додаткового відображення та групування пацієнтів. Повинні бути надані такі групи пацієнтів крім тих, що є в стандартному інтерфейсі:
 • в черзі на прийом;
 • у відділенні;
 • по лікуючому лікарю;
 • по виконаним призначенням;
 • за випадками захворювання;
 • на диспансерному обстеженні.
5.10 Компонента «Лікар - Об'єднання ЕМК» Компонента забезпечує злиття двох і більше електронних медичних карт пацієнта у разі дублювання карт на одного і того ж пацієнта установи.
5.11 Компонента «Лікар - Графік роботи» Компонента надає додатковий сервіс для лікаря – перегляд графіків роботи інших лікарів, кабінетів, обладнання тощо.
Перегляд графіків організований в зручній ієрархічно згрупованій формі. Компонента має можливість надрукувати графіки для надання пацієнтові. Компонента генерує такі друковані форми звітів:
 • графік роботи по ресурсу в місяць;
 • графік робіт по ресурсу;
 • робота ЛПЗ;
 • по складових ресурсу.
5.12 Компонента «Лікар - Щоденний розклад» Компонента надає додатковий сервіс для лікаря – складання власного графіка роботи, в якому лікар може включати виняткові події самостійно.
Лікар може вибирати тільки налаштовані в системі події в якості виключних (наприклад відпустку, операцію, конференцію). Модуль повинен забезпечити синхронізацію з графіком роботи лікаря в реєстратурі.
Компонента повинна генерувати друковану форму звіту «Друк розкладу лікаря».
5.13 Компонента «Лікарські препарати» Компонента забезпечує доступ до оновлюваного довідника лікарських препаратів згідно з Державним реєстром лікарських препаратів України. Довідник можна тільки переглядати.
Компонента забезпечує друк довідки по лікарському препарату.
6. Модуль «Стаціонар» Модуль «Стаціонар» призначений для автоматизації та контролю процесів прибуття пацієнтів в стаціонар, їх розміщення, забезпечення лікувальним процесом, зберігання в електронному вигляді особистих даних пацієнтів, їх структурованої історії хвороби. Модуль повинен забезпечувати оперативний обмін інформацією з іншими підрозділами лікувального закладу.
Процес прийому пацієнта, його госпіталізації, переведення та виписка супроводжуються такими процесами:
· реєстрація пацієнта в приймальному відділенні, занесення відповідних даних до ЕМК;
· запис пацієнтів в чергу на госпіталізацію та їх обслуговування згідно з терміновістю, пільгами та профілем;
· ведення та підтримка в актуальному стані даних про ліжковий фонд стаціонару;
· оформлення пересування пацієнтів між відділеннями та всередині відділень, включаючи випадки тимчасового та всі випадки вибуття зі стаціонару.
Модуль «Стаціонар» забезпечує інформаційну підтримку лікаря в процесі надання медичної допомоги та лікування пацієнтів. Для цього робоче місце лікаря включає такі компоненти:
 • мої пацієнти;
 • реєстрація пацієнта;
 • пошук пацієнта;
 • електронна медична картка;
 • пошук документів;
 • довідник висловів та шаблонів;
 • класифікатор діагнозів;
 • налаштування робочого місця;
 • об'єднання ЕМК;
 • графік роботи;
 • щоденний розклад;
 • Лікарські препарати.
Досягнення вказаних завдань відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна з компонент, що входить до складу модуля, забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті керування процесами установи зі стаціонарною медичною допомогою.
6.1 Компоненти діяльності лікаря · Лікар - Мої пацієнти
· Лікар - Реєстрація пацієнта
· Лікар - Пошук пацієнта
· Лікар - Електронна медична карта
· Лікар - Пошук документів
· Лікар - Довідник виразів і шаблонів
· Лікар - Класифікатор діагнозів
· Лікар - Налаштування робочого місця
· Лікар - Об'єднання ЕМК
· Лікар - Графік роботи
· Лікар - Щоденний розклад
· Лікарські препарати
Модуль «Стаціонар» містить в собі всі компоненти базового набору компонент для лікаря з модулю «Поліклініка». Реалізація доступу до компонент виконана у вигляді окремого інтерфейсу лікаря.
В модулі «Стаціонар» для робочого місця лікаря забезпечується автоматизація процесів, які є специфічними для стаціонарного відділення:
 • реєстрація та облік лікарняних листів;
· формування статистичної картки пацієнта, який вибув зі стаціонару (форма №066/о);
· направлення на консультації, лабораторні та інструментальні дослідження пацієнта шляхом внесення запису до ЕМК;
· облік результатів консультацій лікарів та проведених досліджень, процедур й операцій;
· порівняння результатів однотипних аналізів пацієнта на різних часових інтервалах у вигляді таблиць та графіків;
· реєстрація наданих медичних послуг з контролем за віком, статтю, кількістю наданих медичних послуг за один день тощо;
· надання лікарю сукупних результатів проведених аналізів пацієнта з урахуванням нормативних показників та з індикацією випадків виходу за норму;
· формування листів лікарських призначень (добового та багатоденного) з використанням зведених (сестринських) документів за листами призначень для необхідної сукупності пацієнтів з можливістю інтерактивного виконання призначень та введення відмітки про виконання (форма №003-4/о);
· формування згідно лікарських призначень графіку операцій із зазначенням часу проведення операції, прізвища, ім'я та по-батькові пацієнта та лікаря, номера палати та ліжка, типу операції, операційної бригади, медсестри, анестезіолога та типу знеболювального;
 • запис передопераційного епікризу до ЕМК;
· введення до ЕМК результатів первинного огляду анестезіологом та запис до протоколу загального знеболювання (форма №003-3/о);
· ведення протоколу анестезіолога з безпосереднім визначенням діагностичних параметрів (форма №011/о).
6.2 Компонента «Медсестра - Лист лікарських призначень» Компонента надає можливість медсестрі працювати з призначеннями лікаря будь-якого типу: медикаментозного, лабораторних досліджень, процедур тощо.
Компонента дає можливість роботи як з окремим пацієнтом (пошук, вибір, редагування картки пацієнта, роботи з листом призначень), так і з усіма пацієнтами відділення.
Лист призначень представлений у вигляді часової шкали із змінною ціною ділення, на якій вказані всі необхідні процедури з урахуванням часу проведення, періодичності.
Компонента для роботи з листом призначень забезпечує часовий контроль і фіксацію часу проведення процедур, забезпечує систему попереджень для персоналу про майбутні або прострочені процедури.
Компонента забезпечує групування процедур в листі призначень відповідно до типу процедур ієрархічним методом.
6.3 Компонента «Медсестра - Температурний лист» (МС-ТЛ) Компонента надає можливість фіксації медсестрою стаціонару медичних параметрів стаціонарного хворого згідно призначень лікаря по спостереженню за пацієнтом. Такими параметрами є:
 • пульс;
 • САТ;
 • ДАТ;
 • температура тіла;
 • ЧД;
 • Вага;
 • кількість випитої рідини;
 • діурез;
 • випорожнення;
 • ванна.
Температурний лист представлений у вигляді часової шкали з двома поділками: ранок та вечір, на якій вказані всі вищезазначені параметри. Компонента забезпечує збереження вимірюваних параметрів пацієнта в зручній табличній формі в розрізі дня та часу спостереження.
В результаті ведення температурного листа формується обліковий документ – форма №004/о.
6.4 Компонента «Медсестра – Госпіталізація» Компонента призначена для проведення госпіталізації пацієнта.
При госпіталізації проводиться реєстрація пацієнта в приймальному відділенні, занесення відповідних даних до даної форми госпіталізації. В результаті проведення даного процесу формується титульний листок медичної картки стаціонарного хворого (форма № 003/о).